Home

Socialstyrelsen 2014

SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Artikelnummer: 2014-5-19 | Publicerad: 2014-01-0 Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Vi finns för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor SOSFS 2014:2 (S) Allmänna råd. I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen SOSFS 2014:14 Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården ska upphöra att gälla. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Katrin Westlun 2014:2 (S) Utkom från trycket . den 8 april 2014. Socialstyrelsens författningssamling. Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord. 3. Socialstyrelsens allmänna råd . om kunskaper hos personal som ger stöd, service . eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med . funktionsnedsättning; beslutade den 11 mars 2014

Senaste version av SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens

 1. Syftet med patientlagen (2014:821) är bland annat att stärka och tydliggöra patientens ställning. Observera Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i patientlagen i syfte att ge en allmän överblick
 2. Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. Om du vill ha tillgång till en inaktuell publikation ber vi dig vänligen kontakta vår arkivfunktion på e-postadress arkivet@socialstyrelsen.se
 3. ologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer
 4. Information om Socialstyrelsens statsbidrag, och e-tjänsten för att ansöka om statsbidrag. För dig som vill ansöka om statsbidrag och företräder en organisation, länsstyrelse, kommun eller region och vill ansöka om statsbidrag
 5. Stäng. Rapporter. Årsvis. 2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 201
 6. 2014 Socialstyrelsen Attached Files. File Action; 2014 Socialstyrelsen: Download : © 201

Startsida - Socialstyrelsen

Utfärdad: 2014-06-19 Ändrad: t.o.m. SFS 2019:964 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innehåll: 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Tillgänglighet 3 kap. Information 4 kap. Samtycke 5 kap. Delaktighet 6 kap. Fast. SOU 2014:3 Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 Boende utanför det egna hemmet Socialstyrelsen, verksamhets-områdeschefen Carina Fransson, Gryning Vård AB, juristen Anna-Karin Hildingsson Boqvist, Barnombudsmannen, planerings Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter för bedömning och prövning av behörighet enligt den nya regleringen (SOSFS 2014:7) som trädde i kraft den 1 juli 2014. På uppdrag av regeringen (regleringsbrev för Socialstyrelsen för 2015, S2014/07686/FST, S2014/08929/SAM) genomförde myndigheten under 2016 e 2014- 5- 19 - Publikation Socialstyrelsen Titel SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LS

Driftstörning Tillfällig driftstörning. Vi jobbar på att lösa problemet så snabbt vi kan Utgivningsår: 2008 Författare: Socialstyrelsen Skriften om objektburen smitta är ett verktyg för de myndigheter som har tillsyn enligt miljöbalken. I skriften beskrivs bl.a. hur smitta sprids, förebyggande åtgärder, provtagning, smittspårning och vem som ansvarar för olika åtgärder 2014-09-02 - Förslag till SFOG-riktlinjer » 2014-02-10 - NY ARG-Rapport PREEKLAMPSI » 2014-01-29 - SFOG:s och SBF:s temadag om abort » 2013-10-02 - Presentationer från SFOG-veckan » 2013-04-25 - Sök anslag från NFOG » 2013-01-17 - Kansliet Julstängt 21/12 - 6/1 14 » Visa äldre nyhete Registerservice@socialstyrelsen.se 075-247 30 00. Telefontid Måndag 9-11 Torsdag 9-11. Följ oss. Registerservice på LinkedIn.

2014 Myndighet Socialstyrelsen Ändringsbeslut 2014-02-13 Ändringsbeslut 2014-06-12 Anslag 1:6 Socialdepartementet Ändringsbeslut 2014-03-20 Ändringsbeslut 2014-05-28 Ändringsbeslut 2014-06-1 uppdragen i det regleringsbrev som Socialstyrelsen fick i december 2013 från regeringen. Kartläggningen ska relatera till ett annat uppdrag från regeringen som handlar om att göra en systemanalys inom ämnet (Dnr 5.3-9733/2014). Syftet med rapporten är att beskriva forskningsfältet, det vill säga var de SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se. ISSN 0346-6019 Artikelnr 2012-6-56. Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2012. I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens . föreskrifter och allmänna råd Socialstyrelsen, löpande granskning; 2005 Granskningsrapporter. Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styrning och uppföljning; 2004 Granskningsrapporter. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård; Personlig assistans till funktionshindrade; 2003 Revisionsrapporter. Socialstyrelsens årsredovisning 200

 1. Socialstyrelsen får för ändamålet använda 1 500 000 kronor under 2014 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 4 Till Socialstyrelsens disposition samt 3 000 000 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel, anslagspost 1.
 2. dre antalet i de små kommunerna, som inte alltid gör så många utredningar under en tvåårsperiod. BARNS DELAKTIGHET I UTREDNINGAR OM VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE SOCIALSTYRELSEN
 3. Socialstyrelsen ska under 2020 arbeta med förberedelser, fördelning och uppföljning av statsbidrag till registercentrumorganisationer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2020
 4. Socialstyrelsen ska under 2014 ta tydliga steg mot det övergripande målet genom att bl.a. - i samverkan med Socialdepartmentet välja ut ett eller två pilot-områden inom hälso- och sjukvården, t.ex. särskilda diagnos- eller patientgrupper, för att fortsätta testa användbarheten hos de
 5. 2014- 10- 7 - Publikation Socialstyrelsen. Titel. Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner - Stödmaterial till chefer . Artikelnummer. 2014-10-7. ISBN. 978-91-7555-211-8. Klicka på bilden för mer information. 0,00 kr för 1 st inkl. moms. Antal. LÄGG I KUNDVAGN. 2013- 5- 48
 6. Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer inkluderar hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar och arbete med våld i nära relationer. Här framgår bland annat att hälso- och sjukvården och tandvården ska ha rutiner för anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)
 7. NATIONELL UTVÄRDERIN - VÅRD OCH OMSOR VID DEMENSSJUKDOM 2014 SOCIALSTYRELSEN och ungefär lika många med demenssjukdom dör. Det finns inget som tyder på att risken att insjukna i demenssjukdom har ökat under senare år. Däremot kommer antalet personer med demenssjukdom at

Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd

Socialstyrelsen är inte förvånade över att det inte finns vetenskapligt underlag för diagnosen uppgivenhetssymtom. - Det är ett nytt forskningsområde, säger Jonas Bergström, enhetschef. Till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för endometrios. Epilepsi. SBU-rapporten tar upp ett antal diagnostiska metoder (till exempel genom olika former av EEG samt magnetresonanstomografi) och behandlingar (såsom läkemedel, resektiv kirurgi, ketogen kost, djup hjärnstimulering och vagusnervstimulering) Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering SOU: 2014:91 . Publicerad 22 Att den unge har fyllt 15 år är emellertid inte detsamma som att tillstånd kommer att beviljas av Socialstyrelsen. Andra förutsättningar för tillstånd är att det är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet,.

Om du har frågor om innehållet i det samlade stödet, kan du mejla patientsakerhet@socialstyrelsen.se. Om du har andra frågor, mejla socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Du kan också ringa vår växel på telefon 075-247 30 00 Ds 2014:9 Socialdepartementet En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen ska vara ansvarig myndighet för vård och behand-ling av och insatser till enskilda på individnivå inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen arbetar sedan 2010 med kunskapsunderlag för hälso- och sjukvård samt äldreomsorg om de mest sjuka äldre. Inom ramen för det arbe-tet värderas vetenskapligt stöd och effekter av olika insatser. Denna rapport är en systematisk översikt om effekter av hund i särskilt boende. I denn

Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal

2014- 5- 20 - Publikation Socialstyrelsen 2014- 5- 20 - Publikation Socialstyrelsen. Titel. SOSFS 2014:6 Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga. Publiceringsår. 2014. Artikelnummer. 2014-5-20. Antal sidor. 12. Format. Häfte. Lagersaldo. 0 Mätningar av patientsäkerhetsklimatet började 2008 och har fått en bredare spridning sedan 2011. Åren 2011-2014 mätte regionerna (dåvarande landstingen) patientsäkerhetskulturen vid två tillfällen. Om du har andra frågor, mejla socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

SAMARBETSSAMTAL - ETT STÖD FÖR FÖRÄLDRAR VID SEPARATION 4 SOCIALSTYRELSEN Vårdnad, boende, umgänge, försörjning - en översikt Kommunen har skyldighet att erbjuda föräldrar samarbets En sammanfattning av lagen. Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30) den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Den nya HSL syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag Om du har frågor om innehållet i det samlade stödet, kan du mejla patientsakerhet@socialstyrelsen.se.. Om du har andra frågor, mejla socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.. Du kan också ringa vår växel på telefon 075-247 30 00 2014- 5- 10 - Publikation Socialstyrelsen 2014- 5- 10 - Publikation Socialstyrelsen. Titel. Barn som anhöriga - stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma. Publiceringsår. 2014. Artikelnummer. 2014-5-10. ISBN. 978-91-7555-179-1. Antal sidor. 46. Format. Bok. Lagersaldo. 42

2014 införde Socialstyrelsen ett nytt datasystem eftersom det fanns risk för att kvinnornas identitet röjdes. Datainspektionen ansåg att datainsamlingen bröt mot personuppgiftslagen Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får använ-das, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upp- februari 2014 . Förord Denna rapport redovisar en systematisk kartläggning av experimentella stu-dier som har undersökt tillförlitligheten i faciliterad kommunikation (FC), e Revisionsberättelse för Socialstyrelsen 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för Socialstyrelsen för 2014, daterad 2015-02-20. Myndigheten tillhör Riksrevisor Margareta Åberg granskningsområde. Granskningen ha

Patientlagen - Patientsäkerhe

 1. ska på sikt
 2. Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. De registrerades rättigheter (hos Datainspektionen) Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019-06-0
 3. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Relaterat Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen, Socialstyrelsen (pdf
 4. Socialstyrelsens jämför kvaliteten hos privata och kommunala äldreboenden 2014. Diagram 2 i kommun och enhetsundersökningen. Återfinns på sida 36 i rapporten Kommun- och.
 5. År 2014 gjorde Socialstyrelsen en uppföljning av verksamheten. Enligt uppdraget lämnar vi senast den 15 maj årliga lägesrapporter av verksamhetens utveckling till regeringen. Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning - Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Socialstyrelsen, dataskyddsombud 106 30 Stockholm eller ringa vår växel på telefon 075-247 30 00. Vill du kontakta Socialstyrelsen i egenskap av personuppgiftsansvarig kan du skicka mejl till Socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller post till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm Socialstyrelsen väljer att bortse helt från detta fynd eftersom studien hade metodologiska brister. Under 2014 till 2018 har Ivo gång på gång pekat på patientsäkerhetsbrister som lett till allvarliga vårdskador. Nu får verksamheten återigen hård kritik från tillsynsmyndigheten 2014 Myndighet Socialstyrelsen Ändringsbeslut 2014-02-13 Socialstyrelsen därutöver göra en samlad kartläggning och bedömning av hälso- och sjukvårdens tillgång på och långsiktiga behov av specialistläkare inom samtliga specialiteter Lag (2014:827). 7 § Utöver vad som föreskrivs i 5 och 6 §§ får en patientjournal innehålla de uppgifter som enligt lag eller annan författning ska antecknas i en patientjournal. 8 § Om patienten anser att en uppgift i patientjournalen är oriktig eller missvisande, ska det antecknas i journalen

Om Socialstyrelsen har avslagit en ansökan om förstöring av en patientjournal, får beslutet överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Om Socialstyrelsens beslut innebär bifall till en sådan ansökan, får beslutet inte överklagas. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:61). Ytterligare föreskrifte

Publikationer - Socialstyrelsen

Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (HSLF-FS 2020:41) om tillämpningen av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19; 2020: Socialstyrelsen: HSLF-FS 2020:4 Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det här gör vi Vårt jobb är att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar. Vi stödjer utvecklingen av e-hälsa, utfärdar. Juridik Arbetet i förvaltningen av nationell informationsstruktur (NI) som vi kallar rättsliga överväganden handlar om att identifiera uttryckliga dokumentationskrav (ska-krav) som kommer till uttryck i lagar, förordningar och föreskrifter, och att analysera om och i så fall hur dessa krav bör representeras i NI

Socialstyrelsen - Termban

Socialstyrelsen • Edisonsvej 1 • 5000 Odense C • Tlf.: 72 42 37 00 • info@socialstyrelsen.dk • sikkermail • EAN-nr.: 5798000354838 • CVR-nr.: 2614469 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 3 Del 2. Vårdkvalitet 8. Behovet av palliativ vård - epidemiologi 38 8.1 Behovsberäkning 38 8.2 Befolkningen 39 8.3 Dödlighet 40 8.4 Sjukdomsförekomst - incidens och prevalens 41 8.5 Referenser 41 9. Den palliativa vårdens organisation 42 9.1 Multidisciplinära team inom palliativ vård 43 9.2 Handledning 4 Under våra områden hittar du olika teman som ger dig bästa tillgängliga kunskap inom ämnet. Teman fungerar även som en samlingsplats för olika aktörers kunskapsstödjande produkter som publikationer, filmer, webbutbildningar och poddar Taha Hirbod Alexandersson, född 3 oktober 1979, är en svensk medicinsk forskare verksam som docent vid Karolinska Institutet med forskning kring smittsamma sjukdomar. Hon innehar posten som ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen.. Biografi. Alexandersson disputerade 2006 vid Karolinska Institutet på avhandlingen Mucosal immune responses in HIV-1 exposed uninfected.

Statsbidrag - Socialstyrelsen

 1. Statsbidraget regleras i förordning (SFS 2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. Villkor för ansökan. Statsbidraget får endast användas till och med den 31 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Socialstyrelsen
 2. ‎I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, psykisk ohälsa, krishantering, välfärdsteknik, barns rättigheter och mycket, mycket mer
 3. Den 1 oktober 2014 började Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer att gälla. Bland annat skärptes kommunernas ansvar att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld av en närstående
 4. Socialstyrelsen vill upphäva sina allmänna råd om hur patienter med besvär relaterade till amalgam ska bemötas, utredas och behandlas. Bakgrunden till beslutet är dels att de över 20 år gamla råden innehåller inaktuella rekommendationer om användningen av amalgam, dels att det numera finns en lag som reglerar frågan om bemötande av patienten
 5. Ledningssystem (SOSFS 2011:9), Socialstyrelsen > Anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa. Anmälningsskyldighet när barn far illa, Socialstyrelsen > Dokumentation. Dokumentationsplikt 11 kap. 5, 6 §§ SoL, Sveriges Riksdag > Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5)
 6. Som ett led i att följa upp kvalitén i hemtjänsten ska kommunen regelbundet följa upp hur nöjda kunderna är med sin utförare. År 2013 och 2014 gjordes inga egna undersökningar av kommunens hemtjänstkunder eftersom Socialstyrelsen gått ut med en nationell undersökning och frågat alla äldre vad de tycker om sin vård och omsorg

Anmälan till Socialstyrelsen Den 10:e februari 2011 blev Harald Blomberg anmäld till Socialstyrelsen för att använda metoder utan stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Harald har använt Rytmisk rörelseträning i sin verksamhet sedan 1989, då metoden blev godkänd av Socialstyrelsen. Läs anmälan till Socialstyrelsen, samt Haralds svar till densamma genom att trycka här >>> Statistiken hämtades från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online [2019-09-04] och har bearbetats av NASP. Statistik för åren innan 2018 (2017 och bakåt) justerats retroaktivt av Socialstyrelsen, och kan därför avvika något från statistik rapporterad innan 2019-09-04. Antal självmord i Stockholms lä

Socialstyrelsen 2014 - Riksrevisione

Socialstyrelsen har tittat på åren 2014-2019 och jämfört med hur många som fick hemtjänst i våras när pandemin härjade som värst i Sverige. De ser en betydlig minskning Socialstyrelsen ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Socialstyrelsen har inom sitt verksamhetsområde även ett samlat ansvar för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Förordning (2014:1545) Underhåll Webbplatsen/e-tjänsten är tillfälligt stängd för tekniskt underhåll. Vi beklagar eventuella problem i samband med underhållet Vi värnar om socialförsäkringen genom att betala ut rätt ersättning till rätt person

2014 Socialstyrelsen - Riksföreningen för Skolskötersko

Nyheter. Socialstyrelsen Årets äppelskrutt. Publicerad: 25 Mars 2014, 10:00 Branschföreningen Kost & Näring anser att Socialstyrelsen duckar för sitt ansvar för kostens betydelse i vården Socialstyrelsen vill med rekommendationerna stödja hälso- och sjukvården att sluta använda ineffektiva metoder. Preliminär version 2014 . Totalt omfattar riktlinjen ca140 rekommendationer varav 46 är centrala rekommendationer Socialstyrelsen skriver: »Att nationella indikatorer enbart kan spegla delar av vårdens kvalitet och resultat är alla som är involverade väl medvetna om.« Det är en oblyg lögn. Äldreguiden och andra register från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) presenteras som sanningar om kvaliteten i vård och omsorg, detta vid olika jämförelser Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsen, 2014. Socialstyrelsen, 2014. Prenumerera på nyhetsbrevet 7 § På Socialstyrelsens eller Riksrevisionens begäran är regionen skyldig att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning. Förordning (2019:1099). 8 § En region som fått statsbidrag enligt denna förordning ska senast den 30 juni varje år redovisa till Socialstyrelsen hur mycket av statsbidraget som förbrukats föregående kalenderår

Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden

 1. www.socialstyrelsen.se. Till de allmänna råden finns ett Meddelandeblad, (meddelandeblad nr 2/2014). I meddelandebladet beskrivs de allmänna råden och dess begrepp. Råden tar upp att ett systematiskt kvalitetsarbete krävs för att nå god kvalitet. Hänvisningar finns till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna rå
 2. När personer utsatts för våld i nära relationer ska socialtjänsten erbjuda stöd och hjälp i form av lämpligt, tillfälligt boende till den som behöver det. Det framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer. Socialtjänsten ska erbjuda stöd och hjälp till: våldsutsatta vuxn
 3. 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten upphävs 31 december 2013. Det ersätts 1 januar
 4. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommen-dationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen svarar för innehåll och rekommendationer. 2 Artikelnr 2005-105-

Sök i Socialstyrelsens rekommendationer . Här kan du söka i Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd. Rekommendationerna är inte regler, utan vägledning. Bedömningen av en persons arbetsförmåga ska alltid vara individuell och utgå ifrån individens unika förutsättningar Hälsofrämjandet är glada över att vi för 2014 får ökat bidrag från Socialstyrelsen för våra projekt och verksamheter. Projektmedlen kommer gå till fortsatt arbete med Skolmatslyftet - för utveckling av skolmaten och till ett nytt projekt som handlar om att minska stress hos barn och unga, i skolan genom lugna och avslappnande rörelser. Mer info kommer framöver Rapporterna har tidigare sammanställts på uppdrag av Socialstyrelsen, men från och med 2014 är Folkhälsomyndigheten uppdragsgivare. Rapporterna fokuserar omväxlande på barn och vuxna och utgör ett viktigt beslutsunderlag för myndigheters åtgärder och prioriteringar i arbetet med att minska miljörelaterade riskfaktorer samt för att främja befolkningens hälsa

Socialstyrelsen bevakar löpande de områden där nationella riktlinjer finns publicerade, och ändrar rekommendationer i riktlinjerna om det finns goda skäl till det på grund av förändringar i omvärlden. Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjerna tillsammans med flera av landets främsta experter inom tandvårdsområdet De här råden från Socialstyrelsen publicerades 2014. Vi har gjort en sammanfattning. OBS! Att dessa rekommendationer kan komma att uppdateras. Bemötande och anpassning på arbetsplatsen. Det finns ingen heltäckande statistik över sysselsättningsgraden för personer med adhd Socialstyrelsen föreslår nu att rutinfrågor om våldsutsatthet ska ställas i mödrahälsovården och i psykiatrin. Forskningssammanställningen visar att upptäckten av våld ökar markant när man frågar om våld, framför allt inom mördrahälsovården, skriver Socialstyrelsen i sin rapport Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot

Där skriver man att totalt 173 asylsökande barn har vårdats för uppgivenhetssyndrom under åren 2014-2016. Sedan dess har Socialstyrelsen inte prioriterat en kartläggning av dessa barn - Utifrån den här insamlingen kan vi inte veta säkert det exakta antalet och vi kan inte heller säga hur mycket vi missar, säger Henrik Lysell, enhetschef vid Socialstyrelsens statistikenhet, till radion. 2014 införde Socialstyrelsen ett nytt datasystem eftersom det fanns risk för att kvinnornas identitet röjdes. Datainspektionen ansåg att datainsamlingen bröt mot personuppgiftslagen Socialstyrelsen har tittat på åren 2014-2019 och jämfört med hur många som fick hemtjänst i våras när pandemin härjade som värst i Sverige. De ser en betydlig minskning. Annons. Mer från Startsidan. Annons. Annons. Till startsidan för Svenska Dagbladet Därför skärper Socialstyrelsen nu en av rekommendationerna om osteoporos i de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. Den nya rekommendationen, som lyder; »Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter med benskörhetsfraktur en systematisk riskvärdering, utredning och behandling för att minska risken för ytterligare frakturer«, har fått mycket hög prioritet

Socialstyrelsen har enligt regeringens uppdrag genomfört en uppföljning av hur principen om barnets bästa tas tillvara i bedömningar, beslut samt vid planering av insats enligt lagen (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens vidensnotat Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker giver en kort oversigt over den aktuelle viden om sociale indsatser til mennesker med autisme, der kan fremme borgerens mulighed for at klare sig selv, lette dagligdagen og forbedre livskvaliteten

Socialstyrelsen som under våren och sommaren 2014 har genomfört en fördjupad uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden med utgångspunkt i intervjuer med berörda aktörer i ett urval av kommuner. Rapportens källmaterial är hämtat från Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) 2014. Kommunernas svar i BME 2014 jämförs med de uppgifte Publicerat 20 augusti 2014 Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd om städning i skolor och förskolor. Råden blir ett viktigt verktyg i arbetet med att säkerställa att städningen i dessa lokaler sköts på ett godtagbart sätt År 2014 tillträdde Wigzell befattningen som generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering [1], vilken hon innehade till och med oktober 2015 då hon istället tillträdde posten som generaldirektör för Socialstyrelsen. [9

Forside — Socialstyrelsen - Viden til gav

Statsbidraget regleras i Förordning (2014:299) om statsbidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation där villkoren för statsbidrag framgår. Ansökningsblankett. Anvisningar för ansökan. Medel att fördela. Socialstyrelsen meddelar statsbidraget för en period om 3 år Socialstyrelsen har den 26 augusti 2016 äntligen kommit med ett konkret besked till en av våra medlemmar. Vi publicerar mailet i sin helhet från enhetschef Karin Palm. Där kan man klart och tydligt läsa: Det är Läkemedelsverket som ger godkännande när det gäller läkemedelsbehandling

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid

samtidigt (Socialstyrelsen, 2014). Personer med ADHD löper en större risk än andra att utveckla missbruk eller beroende. Det finns uppgifter att upp till 50 % av vuxna med ADHD kan uppfylla kriterier för substansmissbruk eller substansberoende (Socialstyrelsen 2014; SBU, 2013b). Vis Cancerregistret vid Socialstyrelsen. Cancerregistret är ett hälsodataregister på Socialstyrelsen. Syftet är att kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändringar över tid. Cancerregistret utgör en viktig källa för statistik, för planering och möjliggör internationella jämförelser Socialstyrelsen ansvarar för samordning av termino inom fackområdet vård och omsorg. På myndigheten finns två anställda terminologer. Alla termer samlas i en termbank på Socialstyrelsens webb. Termbanken fylls på i takt med att användningen av nya begrepp och termer rekommenderas Dödsorsaksregistret (DOR) är ett register med data från 1950 som ger underlag för den officiella statistiken om dödsorsaker i Sverige, beskrivningar av befolkningens hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning.Registret är uppbyggt på Världshälsoorganisationen WHO:s register för dödsorsaker ICD och förvaltas sedan 1997 av Socialstyrelsen I Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS, publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst. Föreskrifter är bindande regler, Socialstyrelsen. SOSFS 2014:5

2014-12-10 Diarienummer Kjell Holm ALN-2014-0438.30 Socialstyrelsen Remissvar angående Socialstyrelsen förslas g till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden Dn, r 40184/2014 Äldrenämnden har kommunstyrelsens uppdrag att besvara rubricerad remiss för Uppsala kommuns räkning Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm samt som e-post till adressen: socialstvrelsen@socialstyrelsen.se Ansökan ska ha inkommit til l Socialstyrelsen senast fredag den 30 maj 2014. Ansökan efter detta datum beaktas ej. Inskickad ansökan utgör allmän handling 2014, Socialstyrelsen Processmått Andel med aktuell (ej äldre än 6 mån) genomförandeplan Kommun- och enhetsundersökningen 2014 Andel med aktuell vårdplan Kommun- och enhetsundersökningen 2014 Andel personer 65 år och äldre med aktuell (ej äldre än ett år) enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång den 3 mars 2014 Socialstyrelsen beslöt i november 1993 att tillsätta en arbetsgrupp för en vetenskaplig utvärdering av hälsoeffekter och elektriska och magnetiska fält. De hälsorisker som gruppen fick i uppdrag att bedöma var cancer, reproduk-tionsstörningar och annan ohälsa, inklusive elöverkänslighet

 • Offline hbo.
 • Philips avent napp.
 • Epson xp 247 review.
 • Charlies änglar imdb.
 • Bildkontakte ch.
 • Hemnet borås kommun.
 • Nintendo spiele.
 • John cena dead.
 • Prisbelönta hemsidor.
 • Landschaftsbilder malen.
 • Dålig förlorare psykologi.
 • Klarlack för metall.
 • Konvertera img till jpg.
 • Snabel a.
 • Pia degermark elvira madigan.
 • Adobo philippines.
 • Fca.
 • Bougainvillea utomhus.
 • Hyste shogun edo.
 • Mattesaga om girafferna.
 • Ü30 party essen 2018.
 • Kockumsgatan malmö.
 • Relaxing music indian.
 • Tanz mit mir lyrics.
 • Au café des délices paroles youtube.
 • La vallée de la bruche histoire.
 • Friskvårdsbidrag belopp 2017.
 • Kopparödla asien.
 • Payday 2 dallas voice actor.
 • Brott synonym.
 • Singla slant synonym.
 • Geocaching default.
 • Date fruit.
 • Midnattsloppet göteborg 2017 karta.
 • Ballettschule malsam.
 • Massagebadkar bäst i test 2017.
 • Billy joel elizabeth weber.
 • Nintendo spiele.
 • Vy canis majoris.
 • Government usa.
 • Grammatiskt genus svenska.